Αίτηση Παραχώρησης Κηποθέατρων

Όροι και Προϋποθέσεις Παραχώρησης

1Η Καταχώρηση/υποβολή της αίτησης ΔΕΝ σημαίνει και κράτηση του χώρου. Σύντομα θα λάβετε απάντηση μέσω e-mail για τη διαθεσιμότητα και την πορεία της αίτηση σας.

2. Ο Δήμος Ηρακλείου αναλαμβάνει:
α) την καθαριότητα πλατείας και καμαρινιών και προετοιμασία του χώρου
β) την υποδοχή και την ταξιθεσία του κοινού
γ) την καθαριότητα τουαλετών
δ) την προώθηση της εκδήλωσης μέσω:

  • αποστολής του δελτίου τύπου στα τοπικά μέσα
  • προβολής στις ιστοσελίδες: www.heraklion.grwww.heraklionculture.gr
  • προώθησης στα κοινωνικά δίκτυα των επίσημων σελίδων των κηποθέατρων.
  • τοποθέτηση banner (το κόστος της εκτύπωσης βαραίνει τον παραγωγό) στην είσοδο του Κηποθέατρου.
  • Έκδοση προγράμματος και ανάρτηση του σε ηλεκτρονική μορφή με όλες τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ «Ηράκλειο – Καλοκαίρι 2024».


3. Ο Δήμος Ηρακλείου ΔΕΝ αναλαμβάνει την προπώληση εισιτηρίων. Προπώληση την μέρα της εκδήλωσης μπορεί να αναλάβει ο φορέας / παραγωγός στο ταμείο του χώρου με δικό του προσωπικό.


4. Το αντίτιμο της παραχώρησης χρήσης των χώρων πολιτισμού όπως έχει καθοριστεί συμφώνα με την απόφαση 125/12-04-2024 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου είναι:

Δωρεάν παραχώρηση* της χρήσης των χώρων: Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης», Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις», Ανοικτό Θέατρο «Πύλη Βηθλεέμ» και «Πύλη Βιτούρι», σε όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους και σε όλα τα καλλιτεχνικά σχήματα με έδρα τον δήμο Ηρακλείου, που προσφέρουν τις παραστάσεις τους δωρεάν προς το κοινό.

*Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ της δωρεάν παραχώρησης είναι να αναφέρεται με σαφήνεια, ότι η εκδήλωση πραγματοποιείται με την Υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου. Η «Υποστήριξη» του Δήμου Ηρακλείου πρέπει να αναφέρεται σε όλο το επικοινωνιακό υλικό (δελτίο τύπου, αφίσες κ.τ.λ.)

  • Δημοτικό Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης»

Το αντίτιμο ανέρχεται σε 750,00€ άνευ ΦΠΑ 24% ανά παράσταση.

Στα καλλιτεχνικά σχήματα με έδρα τον δήμο Ηρακλείου παρέχεται έκπτωση 50%* (Τιμή μετά την έκπτωση: 375,00€ άνευ ΦΠΑ 24%).
*Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ της έκπτωσης είναι να αναφέρεται με σαφήνεια, ότι η εκδήλωση πραγματοποιείται με την Υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου. Η «Υποστήριξη» του Δήμου Ηρακλείου πρέπει να αναφέρεται σε όλο το επικοινωνιακό υλικό (δελτίο τύπου, αφίσες κ.τ.λ.)

  • Δημοτικό Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις»

Το αντίτιμο ανέρχεται σε 300,00€ άνευ ΦΠΑ 24% ανά παράσταση.

Στα καλλιτεχνικά σχήματα με έδρα τον δήμο Ηρακλείου παρέχεται έκπτωση 50%* (Τιμή μετά την έκπτωση: 150,00€ άνευ ΦΠΑ 24%).
*Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ της έκπτωσης είναι να αναφέρεται με σαφήνεια, ότι η εκδήλωση πραγματοποιείται με την Υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου. Η «Υποστήριξη» του Δήμου Ηρακλείου πρέπει να αναφέρεται σε όλο το επικοινωνιακό υλικό (δελτίο τύπου, αφίσες κ.τ.λ.)

  • Ανοικτό Θέατρο «Πύλη Βηθλεέμ»

Το αντίτιμο ανέρχεται σε 300,00€ άνευ ΦΠΑ 24% ανά παράσταση.

Στα καλλιτεχνικά σχήματα με έδρα τον δήμο Ηρακλείου παρέχεται έκπτωση 50%* (Τιμή μετά την έκπτωση: 150,00€ άνευ ΦΠΑ 24%).
*Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ της έκπτωσης είναι να αναφέρεται με σαφήνεια, ότι η εκδήλωση πραγματοποιείται με την Υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου. Η «Υποστήριξη» του Δήμου Ηρακλείου πρέπει να αναφέρεται σε όλο το επικοινωνιακό υλικό (δελτίο τύπου, αφίσες κ.τ.λ.)

  • «Πύλη Βιτούρι» (υπό καθεστώς συντήρησης).

Το αντίτιμο ανέρχεται σε 50,00€ άνευ ΦΠΑ 24% ανά εκδήλωση.

5. Ο φορέας (παραγωγός) οφείλει το συντομότερο δυνατόν – και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 – να κοινοποιήσει στον Δήμο Ηρακλείου τα πλήρη στοιχεία της εκδήλωσης:
α) δελτίο τύπου, β) σύντομο κείμενο δελτίου τύπου (μέχρι 100 λέξεις), γ) φωτογραφίες, δ) τιμές εισιτηρίων, ε) ώρα έναρξης.
Η γνωστοποίησή τους θα γίνει στο e-mail: kipotheatra@heraklion.gr
*Σε περίπτωση μη έγκυρης γνωστοποίησής των στοιχειών αυτών, η εκδήλωση δεν θα συμπεριληφθεί στο έντυπο και ηλεκτρονικό πρόγραμμα εκδηλώσεων.

6. Για παραστάσεις στο Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις» διατίθεται πιάνο για την χρήση του οποίου ο φορέας (παραγωγός) αναλαμβάνει την υποχρέωση (κόστος) μεταφοράς στη σκήνη και χορδίσματος του.

7. Ο φορέας (παραγωγός) έχει την ευθύνη για την κάλυψη των πνευματικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για την παρουσίαση της εκδήλωσης.

8. Ο φορέας (παραγωγός) έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια του καλλιτεχνικού σχήματος και τις ασφαλιστικές εισφορές όλων των εμπλεκομένων στην παραγωγή καθώς και για την τήρηση όλων των ισχυόντων υγειονομικών μέτρων.

9. Ο φορέας (παραγωγός) έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση των χώρων καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, για τα άτομα που θα παρευρεθούν στην εκδήλωση, για όποιες ζημιές προκληθούν στους χώρους κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και για απώλειες ή φθορές υλικών που εισάγονται στους παραχωρηθέντες χώρους. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν ζημίες από τους αρμόδιους των κηποθέατρων, ο φορέας (παραγωγός) δεσμεύεται για την πλήρη αποκατάστασή τους σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις – κοστολογήσεις των αρμοδίων.

10. Ο φορέας (παραγωγός) δεσμεύεται ότι:
α) ο παραχωρούμενος χώρος θα χρησιμοποιηθεί μόνο για το σκοπό της εκδήλωσης, όπως αυτή περιγράφεται στην υποβληθείσα αίτηση παραχώρησης και μόνο από τον αιτούντα φορέα.
β) Δεν θα γίνει χρήση χώρων που δεν έχουν διατεθεί και δεν θα μεταβληθεί η διαρρύθμιση των χώρων.
γ) Θα διασφαλίσει την προστασία του χώρου από καταστροφές ή άλλες ζημιές
δ) Θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του κοινού καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

11. Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδήλωσης με ευθύνη του παραγώγου και μη έγκαιρης ενημέρωσης, ο Δήμος Ηρακλείου έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τον φορέα/παράγωγο σε μελλοντικό αίτημα.

12. Για την κράτηση του χώρου θα συνταχθεί συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του φορέα /παραγώγου στο όποιο θα ορίζονται όλα τα παραπάνω καθώς και οι λεπτομέρειες της οικονομικής συμφωνίας.

13. Η πώληση διαφημιστικών και προωθητικών προϊόντων επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που έχει προσυμφωνηθεί (με επιπλέον χρέωση του φορέα – παραγώγου) και μόνο με την έκδοση αποδείξεων πώλησης μέσω ταμειακής μηχανής.

14. Επιτρέπεται η πώληση προγραμμάτων (θεατρικών παραστάσεων) χωρίς επιπλέον επιβάρυνση με την έκδοση αποδείξεων πώλησης μέσω ταμειακής μηχανής.
* Για την οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή, απαιτείται η έκδοση νόμιμών παραστατικών (αποδείξεων).

15. Ρητά απαγορεύεται η αφισοκόλληση και η ηχητική διαφήμιση (ντουντούκα)

16. Ρητά απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών banners, flags κ.α. στους χώρους των Κηποθεάτρων πέρα από τα προκαθορισμένα, από τον Δήμο Ηρακλείου, σημεία τοποθέτησής τους.

17. Ο φορέας (παραγωγός) με την υποβολή της αίτησης αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που περιέχονται στο παρόν και είναι από κοινού υπεύθυνος με τους υπεύθυνους του Δήμου Ηρακλείου για την τήρησή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τα τηλέφωνα (+30) 2813409256 – (+30) 2813409211, Δευτέρα με Παρασκευή 10:00 -14:00, ή μέσω e-mail στη διεύθυνση: kipotheatra@heraklion.gr